Sunday, February 12, 2017

(၆၉) ႀကိမ္ေျမာက္ကရင္အမ်ိဳးေန႔ KAREN NATIONAL Day တြင္ ေကအဲန္ယူကင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူထူးေစးဖိုး၏ (၆၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ိဳးသားေန႔ မိန္႔ခြန္း(၆၉) ႀကိမ္ေျမာက္ကရင္အမ်ိဳးေန႔


KAREN NATIONAL  Day

တြင္

ေကအဲန္ယူကင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူထူးေစးဖိုး၏  (၆၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ိဳးသားေန႔ မိန္႔ခြန္းFriday, February 10, 2017

မနက္ဖန္ဆိုရင္ (၆၉) ႀကိမ္ေျမာက္ကရင္အမ်ိဳးေန႔ KAREN NATIONAL Day ပါ ကရင္အမ်ိဳးသားေတြတန္းတူအခြင့္ေရးရရန္ (၁)ကရင္ျပည္ခ်က္ခ်င္းေပး (လတ္လပ္ေရး) (၂)ကရင္တက်ပ္၊ျမန္မာတက်ပ္ခ်က္ခ်င္းျပ (တန္းတူေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီေရး) (၃)လူမ်ိဳးေရးအဓိကရံုးအလိုမရွိ (စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး) (၄) ျပည္တြင္းစစ္အလိုမရွိ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ) ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္

မနက္ဖန္ဆိုရင္

(၆၉) ႀကိမ္ေျမာက္ကရင္အမ်ိဳးေန႔

KAREN NATIONAL  Day
ပါ

ကရင္အမ်ိဳးသားေတြတန္းတူအခြင့္ေရးရရန္
(၁)ကရင္ျပည္ခ်က္ခ်င္းေပး (လတ္လပ္ေရး)
(၂)ကရင္တက်ပ္၊ျမန္မာတက်ပ္ခ်က္ခ်င္းျပ (တန္းတူေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီေရး)
(၃)လူမ်ိဳးေရးအဓိကရံုးအလိုမရွိ (စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး)
(၄) ျပည္တြင္းစစ္အလိုမရွိ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး )
ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္


Tuesday, October 25, 2016

စိုးလင္းဦး လက္ရွိခ်န္ပီယံ ကရင္လူမ်ိဳး ဘားအံဇာတိသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္င္ငံတိုက်ိဳၿမိဳ႔ရွိ Kourakuen Hall တြင္ပြဲက27-10-2016 ေန႕ညေန 6:30 လက္ေဝွ႕ထိုးမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဂ်ပန္ေရာက္ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားသြားေရာက္အားေပးႏိုင္သူမ်ားသြားေရာက္အားေပးၾကပါရန္

စိုးလင္းဦး လက္ရွိခ်န္ပီယံ

ကရင္လူမ်ိဳး

ဘားအံဇာတိသည္

ဂ်ပန္ႏိုင္င္ငံတိုက်ိဳၿမိဳ႔ရွိ  Kourakuen Hall တြင္ပြဲက27-10-2016 ေန႕ညေန 6:30  လက္ေဝွ႕ထိုးမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဂ်ပန္ေရာက္ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားသြားေရာက္အားေပးႏိုင္သူမ်ားသြားေရာက္အားေပးၾကပါရန္

Wednesday, October 21, 2015

Dear All Karen in Japan.
 
                 We would like to invite Karen Meeting are as follow.
 Place  Ikebukuro Kumin Center
 Date   25.10.2015
 Time  11:30 am to 1:00 pm (Karen New Year meeting for 2016)
            Break
            1:30 pm to 4:00 pm    (Free Discussion with Tee Ganemy
                                                    and Discussion with ethnic in Japan)
             Break
             5:00 pm to 8:30 pm   (All Karen meeting with IKO International
                                                    Karen Organization's President, Tee Ganemy
                                                    authorized  by KNU since 6 years ago to meet
                                                    with Karen in Japan and Korea(Asia Pacific)
                                                    Now he is in Korea.
   We have also meeting on 1.11.2015 First week of Nov. Sunday 10:00 am to
   3:00 pm(Last meeting with IKO, International Karen Organization).The place 
   will be announce later.
 
Best Regards,
Saw Ba Hla Thein

Monday, October 12, 2015

မဲေပးမမွားရန္ကရင္အမ်ိဳးသားအားလံုးသို႔ပန္ၾကားခ်က္

၁၁-၁၀-၂၀၁၅
မဲေပးမမွားရန္ကရင္အမ်ိဳးသားအားလံုးသို႔ပန္ၾကားခ်က္

ျမန္မာျပည္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပဲြသည္မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ
ျမန္မာျပည္တြင္ေနထိုင္သည့္လူတိုင္းအတြက္အေရးႀကီးသည္၊ပညာရွိသတိျဖစ္ခဲႏွင့္
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ကာလကိုမျဖတ္သန္းခဲ့ဘူးေသာမဲေပးခြင့္ရွိသူကရင္
ညီငယ္ညီမငယ္မ်ားကိုပန္ၾကားခ်င္ပါသည္။
၁ ။ ကရင္ပါတီမ်ားမွကရင္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
"ကရင္ကိုယ္စားျပဳကိုယ္စားလွယ္"
မ်ားျဖစ္ရန္တိတိက်က်ေ႐ြးၿပီးမဲေပးပါ။
     ( တိတိက်က်ဆိုရာတြင္ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာအုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားမ်ားကို သာဓကယူ၍
စစ္တပ္ထြက္၊ ရဲဘက္ဆိုင္ရာပတ္သက္ခဲ့ေသာကရင္အမ်ိဳးသားလူႀကီးမ်ားကိုမဆိုလိုပါ
၊ သို႔ေသာ္ဤကရင္ကရင္အမ်ိဳးသားလူႀကီးမ်ားသည္လည္းကရင္အမ်ိဳးသားကိစၥရပ္မ်ားကို
လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ကရင္ျပည္သူအၾကားအထူးအေရးႀကီးသည့္အၾကံေပးဆက္သြယ္ေဆာင္
ရြက္ႏိုင္သည့္ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ားျဖစ္သည္အတြက္ကရင္ျပည္လူထုႏွင့္ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီမ်ား
အားဝန္းရန္ေစာင့္ေရွာက္လမ္းျပကူညီေပးႏိုင္သည့္သူမ်ားျဖစ္သည္။ )
( လက္ရွိျပည္တြင္းမည္သည့္ကရင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္
(က)-ယခင္လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွား၍မရေသာေသာေခတ္ထဲကလႈပ္ရွားခဲ့ေသာသူမ်ား ၊ 
မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းမ်ားမ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားရွိခဲ့သည္။
(ခ)- သူမ်ားလုပ္၍လိုက္လုပ္သူရွိသည္ ( တကယ္စိတ္ရွိ၍လႈပ္ရွားလာသူႏွင့္စိတ္မရွိေသာ္လည္း
လိုက္လုပ္သူ )
(ဂ)- အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမွထိုအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကိုထိန္းရန္( သို႔ )ထဲထဲဝင္ဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္
လႊတ္ထားသူမ်ားလည္းရွိသည္ကိုသတိျပဳရမည္။ )
( ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီမ်ားမွ 
"ကရင္ကိုယ္စားျပဳကိုယ္စားလွယ္"
မ်ားအားေရြးခ်ယ္မဲေပးပါ ။
ဘဲြ႕ရရွိသူမ်ားျဖစ္ျဖစ္ ၊ ဘြဲ႔မ်ားမရရွိေသာ္လည္းအေတြ႕အၾကံဳလုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္ကရင္
အမ်ိဳးသားလံုးအတြက္ကိုယ္စားျပဳေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူကိုမဲေပးပါ။ ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီမ်ားမွ
အမတ္မ်ားသည္အမ်ိဳသားအေရးကိုရာနႈန္းျပည့္နီးပါးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟုယုံၾကည္သည္ ။
စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ ၊ရဲဖက္ဆိုင္ရာေတာ့မဟုတ္ပါ )

၂ ။ အျခားပါတီႀကီးမ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ မိမိစိတ္ခ်ရမည္ထင္ေသာကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား
အတြက္စြမ္းစြမ္းတမံလႈပ္ရွားႏိုင္မည့္ကရင္အမ်ိဳးသား ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုမဲေပးပါ
( သူတို႔သည္လည္း
"ကရင္ကိုယ္စားလွယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္"
မ်ားျဖစ္လာလွ်င္ကအရင္အမ်ိဳးသားမ်ား
အတြက္တတပ္တအားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပမည္။သို႔ရာတြင္မိမိတို႔ပါဝင္ထားေသာသက္ဆိုင္
ရာပါတီမ်ား၏မူဝါဒအရကရင္ျပည္သူအတြက္ရာနႈန္းျပည့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ် ။)
( ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ကရင္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားပါတီ
တခ်ိဳ႕တြင္အေရြးအေကာက္ခံခဲ့ရသည္ ။ သို႔ေသာ္ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီမ်ားမွ
ကရင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမေပၚထြက္ခဲ့၍ကမ႓ာ့အလယ္တြင္မိမိကရင္အမ်ိဳးသားကိုယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုၫႊန္ျပပါဆိုလွ်င္ၫႊန္ျပစရာမရွိ၍ကမ႓ာ့အလယ္တြင္ကရင္မ်ားမ်က္ႏွာငယ္
ခဲ့ရေသာျဖစ္ရပ္မ်ားရွိခဲ့သည္ ။ ထိုကဲ့သို႔ေနာင္မျဖစ္ရန္ကရင္အမ်ိဳးသားအားလံုးတြင္တာဝန္
အျပည့္အဝရွိေၾကာင္းသတိေပးလိုပါသည္ ။)
ကရင္ေရးရာဝန္ႀကီးမ်ား ၊ ကရင္ကိုယ္စားျပဳကရင္အမ်ိဳးသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ 
ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကိုမိမိတို႔ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားကိုယိတိုင္လြတ္လြတ္လပ္လပ္
စိတ္ခ်စြာေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္ ။
(ဤကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကိစၥအဝဝအားလည္းလက္ရွိအစိုးရႏွင့္
ေပါင္းကူးတံတားေပးနိဳင္မည့္အေတြ႕အၾကံဳရွိသည့္စစ္ဖက္ေရးရာ ၊ ရဲဖက္ဆိုင္ရာ
ကရင္လူႀကီးမ်ားအားလံုးဝန္းရံေပးပါရန္ပန္ၾကားအပ္ပါသည္ ။)

(သတိျပဳရန္

ကရင္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ကရင္က္ုယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမတူပါ)

စေကာေထေဘာ

Sunday, May 3, 2015

ကရင္လူမ်ိဳးတို႕၏ရိုးရာအစားအစာျဖင့္မိတ္စံုစားပြဲတရပ္ကို ယေန႔ဂ်ပန္တိုက်ိဳတြင္က်င္းပျပဳလုပ္သည္ မအားမလပ္ျကားမွလာေရာက္ေသာကရင္လူမ်ိဳးကိုခ်စ္၍အခ်ိန္ေပးေရာက္လာေသာကရင္ေမာင္နွမမ်ား ဂ်ပန္မိတ္ေဆြမ်ား ကရင္အေရးကိုစိတ္ပါ၍ကူညီေပးေနေသာဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ား လာေရာက္ေသာသူမ်ား မနက္မစခင္ထဲကမနားတန္းမပင္ပန္းပဲခ်က္ျပဳတ္ေရးသာမကသိမ္းေဆးေရးကိုပါကူညီလုပ္ကိုင္ေပးေသာသူမ်ားအားလံုးကိုေက်ုးဇူးတင္မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္

ကရင္လူမ်ိဳးတို႕၏ရိုးရာအစားအစာျဖင့္မိတ္စံုစားပြဲတရပ္ကို ယေန႔ဂ်ပန္တိုက်ိဳတြင္က်င္းပျပဳလုပ္သည္
မအားမလပ္ျကားမွလာေရာက္ေသာကရင္လူမ်ိဳးကိုခ်စ္၍အခ်ိန္ေပးေရာက္လာေသာကရင္ေမာင္နွမမ်ား
ဂ်ပန္မိတ္ေဆြမ်ား
ကရင္အေရးကိုစိတ္ပါ၍ကူညီေပးေနေသာဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ား
လာေရာက္ေသာသူမ်ား
မနက္မစခင္ထဲကမနားတန္းမပင္ပန္းပဲခ်က္ျပဳတ္ေရးသာမကသိမ္းေဆးေရးကိုပါကူညီလုပ္ကိုင္ေပးေသာသူမ်ားအားလံုးကိုKNL-Japanမွေ
က်ုးဇူးတင္မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္

Sunday, April 26, 2015

ကရင္လူမ်ိဳးတို႕၏ရိုးရာအစားအစာ

ကရင္လူမ်ိဳးတို႕၏ရိုးရာအစားအစာျဖင့္မိတ္ဆံုစားပဲြတရပ္ကိုေအာက္ေဖၚျပပါေနရာတြင္က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္မည္သူမဆိုလာေရာက္မိသဟာယဖဲြ႕စားေသာက္နိဳင္ပါသည္၊၊

  အဝစား. ယန္း၁၀၀၀
ေန႕ရက္     ၃-၅-၂၀၁၅ 
အခ်ိန္         ညေန ၄း၃၀မွ ည ၇း၀၀အထိ
ေနရာ            SOGO KUMIN  CENTER
                     TOEI SHINJUKU  လိုင္းအေပၚတည့္တည့္
ဘူတာ            NISHI OJIMA STATION 
                       ( TOEI SHINJUKU လိုင္း 
                         KUDANSHITA ဘူတာမွေျပာင္းစီး ၉ဘူတာေျမာက္
  လိပ္စာ        TOKYO 🏣136-0072
                     KOTO-ku
                     OJIMA 4-5-1
                     Ph 03-3637-2261
ဆက္သြယ္ရန္      ေစာေက်ာ္ထင္ထူး.  080 3121 3615
                         ေစာဘလွသိန္း.    080-4246-637
                          ေနာ္လွဥမၼာဝင္း    080-5501-6529
                           စညီညီလြင္        080 6812 7668
                           ေစာကစ္စင္ဂ်ာ.    080 3570 6470
                     親睦会(カレン民族料理の食事会)招待状

    日頃は私たち在日カレン民族にご尽力いただきありがとうございます。このたび、私たち在日カレン民族(KNL・japan)より親睦会(カレン民族料理の食事会)を下記日時場所にて行うことにしました。日頃お世話になっている皆様と親睦を深めたいと思いますので、是非ご参加くださいますようご招待申し上げます。

日時         3日5月2015
                  午後16:30〜19:00
場所          江東区総合区民センター
                   江東区大島4ー5ー1
                   03ー3637ー2261
                   都営新宿線ー西大島駅
会費           1000円
連絡先        saw bahlathein..        080 4246 637
                    Saw kyawhtinhtoo..   080 3121 3615
                    Sa nyinyilwin..            080 6812 7668
                    Naw hlaownmarwin  080 5501 6529 
                    Saw kissinger             080 3570 6470

Wednesday, April 15, 2015

ကရင္လူမ်ိဳးတို႕၏ရိုးရာအစားအစာကရင္လူမ်ိဳးတို႕၏ရိုးရာအစားအစာျဖင့္မိတ္ဆံုစားပဲြတရပ္ကိုေအာက္ဖၚျပပါေနရာတြင္က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္မည္သူမဆိုလာေရာက္မိသဟာယဖဲြ႕စားေသာက္နိဳင္ပါသည္၊၊


  အဝစား. ယန္း၁၀၀၀


ေန႕ရက္     ၃-၅-၂၀၁၅ 

အခ်ိန္         ညေန ၄း၃၀မွ ည ၇း၀၀အထိ

ေနရာ            SOGO KUMIN  CENTER

                     TOEI SHINJUKU  လိုင္းအေပၚတည့္တည့္

ဘူတာ            NISHI OJIMA STATION 

                       ( TOEI SHINJUKU လိုင္း 

                         KUDANSHITA ဘူတာမွေျပာင္းစီး ၉ဘူတာေျမာက္

  လိပ္စာ        TOKYO 🏣136-0072

                     KOTO -ku

                     OJIMA 4-5-1

                     Ph 03-3637-2261


ဆက္သြယ္ရန္      ေစာေက်ာ္ထင္ထူး.  080 3121 3615

                         ေစာဘလွသိန္း.  090-4246-3379

                          ေနာ္လွဥမၼာဝင္း    080-5501-6529

                           စညီညီလြင္        080 6812 7668

                           ေစာကစ္စင္ဂ်ာ.    080 3570 6470