Wednesday, September 26, 2012

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၀ါရွင္တန္ဒီစီျမိဳ႕ေတာ္က အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီထြန္းကား ေရး အဖြဲ႔ၾကီးတခုျဖစ္တဲ့ NED အဖြဲ႔က ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူေတြကို ဒီမို..


No comments: