Tuesday, November 18, 2014

ဂ်ပန္နိဳင္ငံတိုက်ိဳ NATIONAL DIET BUILDING ေနရာinternational meeting room တြင္၁၇-၁၁-၂၀၁၄ေန႕၌မက္ေဆးေဆးဆုရွင္ ေဒၚလဖိုင္ဆိုင္းေရာ္မွလက္ရွိကခ်င္ျပည္နယ္အေျခအေန၊ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးနွင့္ျငိ မ္းခ်မ္းေရးအေျခအေနမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေဒသတြင္းအေျခအေနမ်ားနွင့္ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္းဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားေဒသတြင္းဆက္ဆံဝင္ေရာက္မႈအေျခအေနမ်ားအေကာင္းအဆိုးမ်ားနိုင္းယွဥျ္ပ လ်က္ေဆြးေႏြးသြား

ဂ်ပန္နိဳင္ငံတိုက်ိဳ  NATIONAL DIET BUILDING  ေနရာinternational  meeting room တြင္၁၇-၁၁-၂၀၁၄ေန႕၌မက္ေဆးေဆးဆုရွင္
ေဒၚလဖိုင္ဆိုင္းေရာ္မွလက္ရွိကခ်င္ျပည္နယ္အေျခအေန၊ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးနွင့္ျငိ မ္းခ်မ္းေရးအေျခအေနမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေဒသတြင္းအေျခအေနမ်ားနွင့္ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္းဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားေဒသတြင္းဆက္ဆံဝင္ေရာက္မႈအေျခအေနမ်ားအေကာင္းအဆိုးမ်ားနိုင္းယွဥျ္ပ
လ်က္ေဆြးေႏြးသြားခဲ့သည္၊၊၄င္းအစီအစဥ္ကိုဂ်ပန္နိဳင္ငံေရာက္တိုင္းရင္းသားဒါရိုက္တာမ်ားနဲ႕ဂ်ပန္လူမ်ိဳးဒါရိုက္တာမ်ားဖြဲ႕စည္းထားေသာNPO PEACEႏွင့္
GIRENဟုေခၚေသာဂ်ပန္လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ားနွင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာျမန္မာနိဳင္ငံဒီမိုကေရစီေထာက္ပ့ံေရးအဖဲြ႕၊ ဂ်ပန္အမတ္မ်ားသမဂၢမ်ားအဖဲ႔ြတို႕
မွကမကထျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္၊၊ျမန္မာနိဳင္ငံသားတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ဂ်ပန္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ား၊ ဂ်ပန္NGOမ်ား၊ ဂ်ပန္နိဳင္ငံျခားေရးဌာနအပါအဝင္သတင္းသမားမ်ားတက္ေရာက္ၾကပါသည္၊၊


No comments: