Friday, August 3, 2012

ေတာင္ငူေဒသတြင္ တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ားမွ ဆန္သယ္ေနေသာ ရြာသား (၄)ဦးအား ပစ္ခတ္ျခင္းႏွင့္အဓမၼလုပ္အားေပး ခိုင္းေစျခင္း

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လဆန္းပိုင္း၌ တပ္မ (၆၆) လက္ေအာက္ခံ စစ္တပ္ဗိုလ္ ဝင္းဘိုစိန္ေခါင္းေဆာင္သည့္ အမွတ္ (၁) ေျချမန္တပ္ရင္းသည္ ေတာင္ ငူေဒသ၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမွတ္ (၅) ေျချမန္တပ္ရင္း သေအးထ စခန္း ေနရာတြင္ အစားထိုး ခဲ့သည္။

ဇြန္လ ၂၃ရက္ေန႔၌ တပ္မ (၆၆) မွ စစ္သားမ်ားက ေဘာဂလိ နယ္ေျမတြင္းရွိ ကားပိုင္ရွ
င္မ်ားအား ေဘာဂလိ တြင္ရွိေသာ ေရွ႕တန္း စစ္စခန္းသ႔ို ဆန္အိတ္ ၅၀,၀၀၀ ပို႔ရန္ ခုိင္းေစခဲ့သည္။ ထိုေန႔ နံနက္ ၁၀နာရီခန္႔တြင္ အမွတ္ (၁) ေျချမန္တပ္ရင္း မွ စစ္သားမ်ားက ဝေဘာေဒးရြာ ေတာအုပ္ အနီးရွိ ေတာင္ငူ-ေမာ္ခ်ီး ကားလမ္းအား ျဖတ္ သြားေသာ ခေလဆိုးခီးရြာမွ ဆန္ဝယ္ယူၿပီးျပန္လာသည့္ ရြာသား (၄) ဦးအား ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ထိုရြာ သား ေလးဦး မွာ ၄င္းတို႔ သယ္ေဆာင္လာေသာ ဆန္အိတ္မ်ားအား ပစ္ထားခဲ့ၿပီး ထြက္ေျပးခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် ဒဏ္ရာ ရရွိျခင္း မရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဇြန္လ ၂၄ရက္ေန႔(ေနာက္တေန႔) တြင္ ထို ဆန္အိတ္မ်ားအား ျပန္လည္ ယူေဆာင္ရန္ သြားေသာအခါ ဆန္မ်ားမွာ မိုးေရစိုကုန္သျဖင့္ အသံုးျပဳ၍ မရေတာ့သည္ကို ေတြ႔ခဲ့ၾကသည္။ တပ္ မေတာ္ႏွင့္ ေကအန္အယ္လ္ေအ ၾကားရွိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ ညီခ်က္အတြင္း စစ္သားမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ တာဝန္ရွိေသာ နယ္ေျမအတြင္း ၌ရွိေသာလမ္းမမွ ကိုက္၁၅၀ အကြာအေဝးထက္ေက်ာ္လြန္၍ ကင္းလွည့္ ျခင္းမျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ကြင္းဆင္းလုပ္သားမ်ား သတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ ရြာသားႏွစ္ဦး အပစ္အခတ္ခံရေသာ ေနရာမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကတည္းက အသံုးျပဳျခင္း မရွိေတာ့ေသာ ဝေဘာေဒးႏွင့္ ဝေဆာ စစ္တပ္စခန္းမ်ားအနီး တြင္ ျဖစ္ၿပီး သေအးထ စခန္းသည္လည္း ထုိေနရာ၏ အေနာက္ေျမာက္ ဘက္တြင္ တည္ရွိသည္။ စစ္တပ္မွ ယင္းေဒသအား အသံုး မျပဳေတာ့ေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားမွာ ထိုေနရာအား ၄င္းတို႔ရြာအတြက္ ရိကၡာ ႏွင့္ ပစၥည္း သယ္ပို႔ရန္အတြက္ အသံုးျပဳၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုျဖစ္ရပ္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ားသည္ အရပ္သားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ပစ္မွတ္ဟူ၍ ခြဲျခားစီစစ္ျခင္းမရွိဘဲ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားေနပါသည္။

ဤအျဖစ္အပ်က္ျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းေဒသ၌ စစ္တပ္ႏွင့္ ေဒသ တြင္းရွိ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ရွားမႈမ်ား ပိုမို တုိးပြား လာခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္၏ ရဟတ္ယာဥ္ မွေန၍ သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပီးမုခိုေဒသ တဝိုက္တြင္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ ၿပီး ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေကအန္အဲလ္ေအ စစ္သား ငါးေယာက္၊ ေျခာက္ေယာက္ ပါေသာ အဖြဲ႔မ်ားမွ ေနာ္ဆိုးေဒသကို ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ လွည့္လည္စစ္ေဆးစဥ္တြင္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကၿပီး တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ၿခံဳငံုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုေဒသရွိရြာသားမ်ားမွာ လက္ရွိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကာလတြင္ပင္ ၄င္းတို႔၏ စားဝတ္ေနေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္လူေနမႈဘ၀ အတြင္း အႏၱရာယ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ ေတြ႔ၾကံဳေနရေၾကာင္း ဤသတင္းမ်ားက မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။

ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ေတာင္ငူေဒသတြင္ရွိေသာ သံေတာင္ႏွင့္ ထန္းတပင္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ အမွတ္ (၇)ခု ရွိၿပီး ၄င္းတို႔မွာ ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမွတ္ (၄)၊ အမွတ္ (၁၁) ၊ အမွတ္ (၈၀) ႏွင့္ ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္ (၁)၊ အမွတ္ (၅)၊ အမွတ္ (၁၀) ႏွင့္ အမွတ္ (၁၀၈) တို႔ျဖစ္သည္။ ဤတပ္ရင္းမ်ားမွာ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၂ မွစ၍ ေတာင္ငူတြင္ အေျခစိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အထက္ပါသတင္းကို အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္လည္း KHRG
အဖြဲ႔၏ ေအာက္ပါ ၀ဘ္ဆိုဒ္ လင့္ခ္တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ ပါသည္။

No comments: