Wednesday, October 24, 2012

ကရင္ျပည္နယ္ေဒသတြင္းကူညီေထာက္ပ့ံေရးဂ်ပန္NGOအဖဲြ႕ ၾကီးျဖစ္ေသာ JAPAN PLATFORMနွင့္ဂ်ပန္နိဳင္ငံအေျခစိုုက္ ကရင္အမ်ိဳးသားအဖဲြ႕ မ်ားေဆြးေႏြး


ဂ်ပန္နိဳင္ငံတိုုက်ိဳျမိဳ႕ တြင္ဂ်ပန္အစိုုးရမွဂ်ပန္ NPO (NON PROFIT
ORGANIZATION )JAPAN PLATFORM အဖဲြ႕ ၾကီးအားတိုုင္းရင္း
သားေဒသမ်ားသိုု႕သြားေရာက္ကုုညီေထာက္ပ့ံအေထာက္အကုူျပဳရန္
တိုုက္တြန္းေထာက္ပ့ံထားပါသည္။၎အဖဲြ႕ ၾကီးတြင္ပါဝင္ေသာအဖဲြ႕
မ်ားသည္တိုုက်ိဳျမိဳ႕ အေျခစိုုက္ကရင္အမ်ိဳးသားအဖဲြ႕မ်ားျဖစ္ေသာ
ကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ ခ်ဴပ္ KAREN NATIONAL LEAGUE JAPAN-KNL ,KAREN NATIONAL FOUNDATION JAPAN -KNF
မွတာဝန္ခံမ်ားျဖစ္ေသာေစာေက်ာ္ထင္ထူး၊ေစာဘလွသိန္း၊
ေနာ္လွဥမၼာဝင္း၊ KAREN NATIONAL UNION KNU-JAPAN
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုုံးဂ်ပန္႒ာနခဲြတာဝန္ခံမ်ားျဖစ္ေသာ
ေစာမ်ိဳးခိုုင္ရွင္း၊ကိုုမိုုးမင္းသူနွင့္ျပည္ပေရာက္ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား
အဖဲြ႕ အစည္းျဖစ္ေသာOVERSEA KAREN ORGANIZATION-JAPAN OKOJ မွတာဝန္ခံေစာဒယ္နီယယ္လင္းစိန္တိုု႕ မွလက္ရွိကရင္ျပည္နယ္အေျခအေန
၊ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားအေျခအေန၊
ေဒသတြင္းအေျခအေန၊ဒုုကခသည္မ်ားေနရာျပန္လည္ခ်ထား
ေရး၊ေက်းရြာမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ေရးနွင့္
ကရင္ျပည္သူမ်ားအားေထာက္ပ့ံေရး
အစီအစဥ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္ျပီးအျပန္အလွန္
ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းပဲြတရပ္ကိုု 13-10-2012
တြင္ 2 နာရီေက်ာ္ၾကာျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုုပါအဖဲြ႕ အစည္းမ်ားသည္ယခုု
ေအာက္တိုုဘာလ 25 ရက္စတင္၍
သက္ဆိုုင္ရာတာဝန္က်ေသာေနရာေဒသမ်ားသိုု႕စတင္သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။
NPO JAPAN PLATFORM ၏ ေျခလွမ္းအစသည္ကရင္ျပည္နယ္သိုု႕
စတင္ဝင္ေရာက္ေထာက္ပ့ံကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုုျပည္တြင္းသက္ဆိုုင္ေသာအဖဲြ႕ အစည္းမ်ားနွင့္ညွိနႈိင္းျပီးလက္တဲြၿပီး
အဆင့္ဆင့္ျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္
NPO JAPAN သည္ JAPAN NGOအဖဲြ႕ ေပါင္း(25) ခုုနွင့္ဖဲြ႕ထားေသာအဖဲြ႕ ႀကီးျဖစ္သည္။

သတင္းေပးပို့သူ. ေစာကစ္စင္ဂ်ာ

No comments: