Tuesday, May 7, 2013

၅-၅-၂၀၁၃ေန႕တြင္ ၂၀၁၀ခုနွစ္ဂ်ပန္အစိုးရအစီအစဥ္ နွင့္ေခၚေသာကရင္မိသားစုမ်ား Tokyo ျမိဳ႕သို႕ျပန္ေရာက္ရွိလာျပီး. Tokyo ျမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိနွင့္ျပီး ကရင္မိသားစုမ်ားနွင့္ ရင္းနွီးစြာမိတ္ဆံုေပ်ာ္ပဲြစားထြက္

၅-၅-၂၀၁၃ေန႕တြင္
၂၀၁၀ခုနွစ္ဂ်ပန္အစိုးရအစီအစဥ္
နွင့္ေခၚေသာကရင္မိသားစုမ်ား
Tokyo ျမိဳ႕သို႕ျပန္ေရာက္ရွိလာျပီး.
Tokyo ျမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိနွင့္ျပီး
ကရင္မိသားစုမ်ားနွင့္
ရင္းနွီးစြာမိတ္ဆံုေပ်ာ္ပဲြစားထြက္No comments: