Thursday, April 24, 2014

ဝမ္းနည္းျခင္း

တိုင္းရင္းသားအေရးျမန္မာဒီမိုကေရစီအေရးကိုလက္တဲြလွ်က္လုပ္ေဆာင္ေနေသာခ်စ္ညီအစ္မမ်ားျဖစ္ေသာ မက်င္ခိုင္ ၊ မလ်ာက်င္လန္းမန္(ခ)ဘုတ္ဘုတ္၊ မက်ိက်င္တို႕၏ခ်စ္လွစြါေသာမိခင္ၾကီး၊ ဆာမြါရဲ႕ခ်စ္လွစြါေသာအဖြါး ၂၃-၄-၂၀၁၄ေန႕တိုက်ိဳ ရွီနာဂဝါေနအိမ္တြင္
ခရစ္ေတာ္၌အိမ္ေပ်ာ္သြားေႁကာင္းသိရသည္႕အတြက္က်န္ရစ္ေသာမိသားစုမ်ားနဲ႕အတူ KNL-Japan
မွထပ္တူထပ္မွ်ဝမ္းနည္းေၾကကဲြမိပါသည္၊၊

No comments: