Tuesday, November 27, 2012

ျမန္မာကိုတင္ပို့မည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား လက္နက္ပစၥည္း ဂ်ပန္တြင္ ဖမ္းမိ

Comments
ြမန်မာနိုင်ငံကို တင်ပို့မယ့်  လက်နက်ထုတ်လုပ်ရာမှာ အသံုးြပုနိုင်တဲ့ ေြမာက်ကိုရီးယား ပစ္စည်းေတွကို သေဘင်္ာတစီးေပါ်ကေန ဂျပန်အာဏာပိုင်ေတွက  ြကားြဖတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ အဆာဟိ ရှင်ဘွန်း ဂျပန်ေန့စဉ်သတင်းစာမှာ နုိ၀င်ဘာ ၂၄ ရက်ေန့က ထုတ်ေဖာ်ေရးသားလုိက်ပါတယ်။
ေြမာက်ကုိရီးယားပစ္စည်း တင်ေဆာင်လာသည့် သေဘင်္ာ (ဓာတ်ပုံ-အဆာဟိရှင်ဘွန်း)
ဒံုးလက်နက်ပစ္စည်းထုပ်လုပ်ရာမှာ ဒါမှမဟုတ် ယူေရနီယံသန့်စင်ရာမှာ သံုးနိုင်တဲ့  ပစ္စည်းေတွ တင်ေဆာင်ထားတဲ့ ကုန်တင်သေဘင်္ာတစီးကို ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျုိဆိပ်ကမ်းမှာ ဆုိက်ကပ်ထားစဉ်  ဂျပန်အာဏာပိုင်ေတွက ဩဂုတ်လ ၂၂ ရက်ေန့မှာ  အေမရိကန်ရဲ့ေတာင်းဆိုချက်အရ တက်ေရာက်ရှာေဖွခဲ့တာလို့ ဂျပန်သတင်းစာမှာ ေရးပါတယ်။
ပစ္စည်းေတွတင်ထားတဲ့ ၀န်ဟိုင် (Wan Hai) အမည်ရှိ ကုန်တင်သေဘင်္ာဟာ ထုိင်၀မ်သေဘင်္ာ ကုမ္ပဏီတခုက ေြပးဆွဲတဲ့ သေဘင်္ာြဖစ်ြပီး ဒီသေဘင်္ာမှာ  သတ္တုပိုက်ေချာင်း ၅၀ ေလာက်နဲ့ အဆင့်ြမင့် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အလူမီနီယံသတ္တု ၁၅ ေချာင်းတို့ကို  ရှာေဖွေတွ့ရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံ ဒါလီရန်အေြခစိုက် ကုမ္ပဏီတခုကေတာ့ အလူမီနီယံေချာင်းေတွကို ြမန်မာနိုင်ငံကိုပို့ဖို့ ြကိုးစားခဲ့ေြကာင်း၊ သေဘင်္ာ ဖမ်းခံရတယ် ြကားရေပမယ့် ဘာေြကာင့်မှန်းမသိဘူးလို့ အဆာဟိရှင် ဘွန်းသတင်းစာကို ေြပာပါတယ်။
ဂျပန်အစိုးရကေတာ့ ေြမာက်ကိုရီးယားဟာ တရုတ်ကေန အလူမီနီယံေချာင်းေတွ ရယူခဲ့တာလို့ ယံုြကည်ထားပါတယ်။ ဂျပန်စံုစမ်းစစ်ေဆးသူေတွ သေဘင်္ာကရတဲ့ အချက်အလက်ေတွကေန ဒီပစ္စည်းေတွရဲ့ မူလဇစ်ြမစ်ကို အတည်မြပုနိုင်ေပမယ့်  ဒီပစ္စည်းေတွမှာ “DPRK” လို့ ေရးထိုးထားတဲ့အတွက် ေြမာက်ကိုရီးယားကလာတာလို့ ေကာက်ချက်ချပါတယ်။
ဒီပစ္စည်းေတွကို ရန်ကုန်အေြခစိုက် ေဆာက်လုပ်ေရးကုမ္ပဏီတခုဆီ ပို့ဖို့ရှိြပီး အေမရိကန်ကေတာ့ ဒီပစ္စည်းေတွဟာ ြမန်မာစစ်တပ် သံုးဖို့ ၀ယ်ေပးတာလို့ ယံုြကည်ထားပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ဒီပစ္စည်းေတွဟာ ယူေရနီယံသန့်စင်ရာမှာ ဒါမှမဟုတ် နျူကလီးယားလက်နက် ထုတ်ရာမှာ သံုးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အေထာက်အထားေတွကေတာ့ မေတွ့ရဘူးလို့ သတင်းမှာ ေရးပါတယ်။
ြမန်မာနိုင်ငံအေနနဲ့ ေြမာက်ကိုရီးယားရဲ့ လက်နက်ပစ္စည်းေတွ လက်ခံယူရင်ေတာ့ ကုလသမဂ္ဂ လံုြခံုေရးေကာင်စီရဲ့ ဆံုးြဖတ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ရာေရာက်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ြမန်မာနိုင်ငံအေနနဲ့ နိုင်ငံတကာ အဏုြမူစွမ်းအင်ေအဂျင်စီရဲ့ ေနာက်တိုးလိုက်နာရမယ့်  စည်းကမ်းချက်ေတွကို လက်မှတ်ေရးထိုးဖို့ သမ္မတက ဆံုးြဖတ်ြပီးြဖစ်ေြကာင်း၊ ေြမာက်ကိုရီးယားကို လက်နက်ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်ဖို့ ချမှတ်ထားတဲ့ လံုြခံုေရးေကာင်စီ ဆံုးြဖတ်ချက်ကို ြမန်မာကလိုက်နာဖို့ အခိုင်အမာ ဆံုးြဖတ်ထားတယ်လို့ အစိုးရသတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ့က ြပီးခဲ့တဲ့ နို၀င်ဘာလ ၁၈ ရက်ေန့က ေြကညာထားပါတယ်။
သမ္မတရံုးညွှန်ြကားေရးမှူး ဦးေဇာ်ေဌးကေတာ့ ဒီပစ္စည်းေတွ ဖမ်းဆီးမှုနဲ့ ပတ်သက်ြပီး ဂျပန်အစိုးရအေနနဲ့ ြမန်မာအစိုးရထံ အေြကာင်းြကားလာတာမရှိဘူးလို့ ေြပာပါတယ်။
“အဲဒီဟာနဲ ့ပတ်သက်ြပီးေတာ့ ဂျပန်အစုိးရကေန တရား၀င် အေြကာင်းြကားတာမျုိး မရှိပါဘူး။ အဲဒီကိစ္စြဖစ်ြပီးတဲ့ေနာက်မှာလည်း ဂျပန်၀န်ြကီးချုပ်နဲ့ ကျေနာ်တို့ သမ္မတဟာ ကေမာ္ဘဒီးယားနုိင်ငံ အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအေ၀းမှာ ေတွ့ြပီးေတာ့ နှစ်နုိင်ငံ ဆက်ဆံေရး ြမှင့်တင်ဖို ့၊ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှုြမှင့်တင်ဖုိ့ ၊ ဂျပန်နုိင်ငံရဲ့ ေထာက်ပံ့ကူညီမှုေတွ တုိးြမှင့်ေပးဖုိ့ သေဘာတူညီခဲ့ြကတယ်။ အဲဒီသတင်းကုိ ကျေနာ်တုိ့ ြပန်ြကည့်မယ်ဆုိရင် သူ့သတင်းမှာပါတဲ့ ဟာသည် နျူကလီးယားထုတ်လုပ်ရာမှာ သုံးနုိင်တယ်ဆုိေသာ်ြငားလည်း သူ့မှာပါတဲ့ သတ္တုပုိက်ေချာင်း ၅၀ ပါတယ်။ ေနာက် အလူမီနီယံသတ္တုေချာင်း ၁၅ ေချာင်း ပါတယ်။ ဒီေကာင်သည် နျူကလီးယားထုတ်ရာမှာ သုံးနုိင်သလုိ အြခားေသာ Peaceful Use ြဖစ်တဲ့ ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းေတွ၊ ကျန်တဲ့လုပ်ငန်းေတွမှာလည်း သုံးနုိင်တဲ့ဟာဆိုတာေတွ ့ပါတယ်။ အဲေတာ့ ဒါကုိ ြကားြဖတ်သိမ်းဆည်းစစ်ေဆးြပီးတဲ့ေနာက်မှာ တကယ်တမ်း ကျေနာ်တုိ့နုိင်ငံ အေနနဲ့ နျူကလီးယားရည်မှန်းချက် ရှိတယ်မှန်ရင် ကျေနာ်တို ့နုိင်ငံြကီးေတွနဲ့ ဆက်ဆံေရး၊ အဲဒီေနာက်ပိုင်း ဆက်ဆံေရးကို ြကည့်လုိ့ရပါတယ်။”
ြပီးခဲ့တဲ့ နို၀င်ဘာ ၁၉ ရက်က ြမန်မာနိုင်ငံကို လာေရာက်ခဲ့တဲ့ အေမရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားကလည်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ေတွ့ဆံုရာမှာ အိုင်ေအအီးေအနဲ့ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု အပါအ၀င် နျူကလီးယားလက်နက် မြပန့်ပွားေရး ေဆာက်ရွက်ချက်ေတွကို  အသိအမှတ်ြပုတဲ့ အေြကာင်း ေြပာြကားခဲ့ဖူးပါတယ်။
အေမရိကန်နဲ့ အီးယူ ဥေရာပသမဂ္ဂတို့က ြမန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကေရစီေရးြပုြပင်ေြပာင်းလဲမှု ေြခလှမ်းေတွေြကာင့် စီးပွားေရးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုေတွ ေလှျာ့ချေပးမှုေတွ ရှိေနေပမယ့် လက်နက်ပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်မှုကေတာ့ ဆက်လက်ြပုလုပ်ထားဆဲြဖစ်သလို ေြမာက်ကိုရီးယားနဲ့ စစ်ေရးအဆက်အဆံ ြဖတ်ဖို့လည်း တစိုက်မတ်မတ် တိုက်တွန်းေနပါတယ်။
Readers Comments (0)

Leave a Reply

CAPTCHA Image
Refresh Image
 *

​ေနာက်ဆံုး​ရသတင်း​များ​

ဆန္ဒြပသူများကုိ အြကမ်းမဖက်ရန်နှင့် ေြကးနီစီမံကိန်း ရပ်ဆုိင်းရန် ၈၈ မျုိးဆက် ေတာင်းဆုိ

ယေန့ ညေန ၃း၃၀ နာရီတွင် ၈၈မျုိးဆက်ေကျာင်းသားများ ရံုးခန်း၌ သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွ ကျင်းပေနစဉ်မိုးထိမိုးမိေရွှလုပ်သားေတွအေပါ် တာ၀န်ရှိသူေတွရဲ့ ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရွက်မှုအေပါ် ၈၈ မျုိးဆက်ေကျာင်းသားေတွက ေ၀ဖန်လိုက်သလို လက်ပန်းေတာင်းေတာင် ...

လက်ပန်းေတာင်းေတာင် ေြကးနီစီမံကိန်းရပ်တန့်ေရး ရန်ကုန်ြမို့တွင် ဆန္ဒြပ

1(ဓာတ်ပံု- ကိုသိုက်၊ ေကျာ်ေဇယျာ၀င်း) [album: http://burmese.dvb.no/wp-content/plugins/dm-albums/dm-albums.php?currdir=/wp-content/uploads/dm-albums/Lapadaungt Protest also celebrate ...

ြမန်မာကိုတင်ပို့မည့် ေြမာက်ကိုရီးယား လက်နက်ပစ္စည်း ဂျပန်တွင် ဖမ်းမိ

ေြမာက်ကုိရီးယားပစ္စည်း တင်ေဆာင်လာသည့် သေဘင်္ာ (ဓာတ်ပုံ-အဆာဟိရှင်ဘွန်း)ြမန်မာနိုင်ငံကို တင်ပို့မယ့်  လက်နက်ထုတ်လုပ်ရာမှာ အသံုးြပုနိုင်တဲ့ ေြမာက်ကိုရီးယား ပစ္စည်းေတွကို သေဘင်္ာတစီးေပါ်ကေန ...

ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည် ေနြပည်ေတာ်တရားရံုးများကုိြကည့်ရှုစစ်ေဆး

dasskတရားဥပေဒစုိးမိုးေရးနှင့် တည်ြငိမ်ေအးချမ်းေရးေကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်နဲ့ အဖွဲ့၀င်ေတွဟာ ဒီေန့ မနက်ပိုင်းက ...

မိုးထိမိုးမိ ေရွှလုပ်သား ၄ ဦးကို နိုင်ငံေတာ်အြကည်ညိုပျက်ေစမှုြဖင့် တရားစွဲ

moethiေနြပည်ေတာ်ထိ လမ်းေလှျာက်ချီတက်ရင်း ဖမ်းခံရတဲ့  ေရွှလုပ်သား ၄ ဦးကို ြမို့နယ်အာဏာပိုင်က ...
ရုပ်ြမင်သံြကား
ဒီမိုကရက်တစ် ြမန်မာ့​အသံ ရုပ်ြမင်သံြကား​
အစီအစဉ်များ​ တိုက်ရိုက်ြကည့်​ရှုရန်

No comments: