Wednesday, June 1, 2011

တ႐ုတ္အေခ်ာင္သမား ဝါဒႏွင့္ နားလည္ရခက္တဲ့ ျမန္မာျပည္


Monday, 30 May 2011 12:11

ျမန္မာျပည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အျပဳအမူသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပင္ အျငင္းပြါးဖြယ္ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ တ႐ုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး မွန္သမွ်ကို ျမန္မာအစိုးရ၏ အတိုက္အခံတို႔က အၿမဲလိုပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာဏာရ အဝန္းအဝိုင္းကိုသာ ႄကြယ္ဝခ်မ္းသာေစသည္၊ လူ႔အခြင့္ေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား
ကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစသည္၊ တိုင္းျပည္အဝွမ္း အေျခအေနမ်ားကို ပို၍သာဆိုးလာေစသည္ဟု ျပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့သည္။ ယခုျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တ႐ုတ္ျပည္ ခရီးစဥ္ အၿပီးတြင္လည္း ျမန္မာဘေလာ့မ်ားႏွင့္ သတင္းမ်ားကို ၾကည့္လိုက္ပါက လူ႔အခြင့္အေရး အၾကီးအက်ယ္ ခ်ဳိးေဖာက္ေနသာ အစိုးရမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးေနသည္၊ ပီကင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၂၁ ရာစု ကိုလိုနီသဖြယ္ ဆက္ဆံေနသည္ဟု ျပစ္တင္ေဝဖန္ ထားၾကသည္ကိုသာ ေတြ႔ရသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ တ႐ုတ္၏ မူဝါဒသည္ သေဘာတူသည္ျဖစ္ေစ၊ မတူသည္ျဖစ္ေစ တသမတ္တည္းသာ ရွိသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔မ်ား၏ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သည့္ အစည္းအေဝး အစီအစဥ္တရပ္မွာ တ႐ုတ္ေရတပ္ သေဘၤာမ်ား ျမန္မာဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ အထူးအခြင့္အေရးတရပ္ ရရွိေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ပီကင္းသည္ ယခုလည္း အိႏၵိယသမုဒၵရာေဒသတဝွမ္း အထူးသျဖင့္ ပါကစၥတန္ႏွင့္ သီရိ လကၤာတို႔တြင္ အလားတူ ဆိပ္ကမ္း အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တိုးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လစ္ဗ်ားဆူပူအံုႄကြမႈမ်ားအတြင္း တ႐ုတ္ေရတပ္ဖြဲ႔ လႈပ္ရွားလာမႈကလည္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား အာ႐ုံစိုက္စရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သည္ သူတု႔ိႏိုင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြါးမ်ားကို ကာကြယ္ရာ တိုင္းျပည္တြင္းမွကယ္ထုတ္ရာတြင္ ၎ေျမာက္အာဖရိကႏိုင္ငံသို႔ မိမိေရတပ္ဖြဲ႔ကို တခါမွ်
မၾကံဳ ဖူးသည့္ အေနအထားျဖင့္ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။

အိႏၵိယသမုဒၵရာေဒသတဝွမ္းတြင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း အေဆာက္အအံုမ်ား အထူးတလည္ လိုက္လံ တည္ေဆာက္ေနျခင္းမွာ တ႐ုတ္၏ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ား လိုအပ္ေနျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ပင္ ပီကင္းသည္ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ ၾကြယ္ဝေသာ္လည္း ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈနည္းပါးေသာ သို႔မဟုတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားကို အၿမဲတေစ ပစ္မွတ္ထား ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္၏ ဆက္ဆံပံု သေဘာထားကိုလည္း အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားက အၿမဲတေစ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ေတြ႔အရ တ႐ုတ္၏ ကိုလိုနီတခု ျဖစ္သြားလိမ့္မည္ဟု လိုသည္ ထက္ပို၍ ေျခာက္လွန္ ႔ေျပာဆိုေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ပီကင္းအဘို႔ ကြဲၿပဲေနေသာ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အက်ဳိးတူ စာခ်ဳပ္မ်ား အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ သူတို႔လိုခ်င္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား လိုလားခ်က္မ်ားကို တဘက္သတ္ အသာစီးလိုသလို ရယူႏိုင္စြမ္း ရွိေနေစပါသည္။
သူတို႔ႏွင့္လုပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သူတို႔ေပးအပ္ေသာ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားကို စိုးရိမ္ဖြယ္ လူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ မထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အတြက္လည္း စီးပြါးေရးႏွင့္ စြမ္းအင္ အက်ဳိးစီးပြါးမ်ားကို အေျခခိုင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ေလသည္။ တဘက္ ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံ အစိုးရအဖို႔လည္း အင္မတန္ လိုအပ္ေနေသာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးၾသဇာကို ရရွိၿပီးျဖစ္ေစကာ ႏိုင္ငံတြင္း အာဏာခိုင္ၿမဲေအာင္လည္း တည္ေဆာက္ၿပီး ျဖစ္ေစသည္။
သို႔ေသာ္ အိႏၵိယသမုဒၵရာ ဝန္းက်င္တေလွ်ာက္ မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ ပို၍ ပီကင္း၏ တက္ႄကြျပင္းထန္ေသာ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ႏုိင္ငံကို ရွာေဖြရန္မွာမူ မလြယ္ကူပါ။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလက ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက ပါလီမန္သစ္ကို ေခၚယူက်င္းပခဲ့ကာ ေပၚထြက္လာသည့္ အစိုးရသစ္ကို ပထမဆံုး လက္ခံႀကိဳဆိုသည့္ႏိုင္ငံမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပင္ ျဖစ္သည္။

အဆင့္ျမင့္ ႏုိင္ငံေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ သဘာဝသံယံဇာတမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအဘို႔ မ်က္စိက်စရာခ်ည္း ျဖစ္ေနသည္။
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလာကအတြင္း နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း ကြဲျပားေနမႈက ပီကင္းအဘို႔ သူလိုခ်င္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရယူရာတြင္ တဘက္သတ္ အသာစီး ရေနေစသည္။

အသစ္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရသစ္အဘို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေရးပါ ထင္ရွားေသာ အခန္းက႑ကို အသိအမွတ္ ျပဳလိုက္ပံုရသည္။ ဦးသိန္းစိန္သည္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသို႔ ၾကာသပေတးေန႔က
ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံႀကီးထံ ပထမဆံုး ႏွစ္ႏိုင္ငံအက်ဳိးတူ တရားဝင္ခရီးစဥ္အျဖစ္ လာေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အရြယ္အစားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေဒသတြင္း ၾသဇာ အရွိန္အဝါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္း ႏုိင္ငံေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈတို႔ မည္မွ်ပင္ ေျပာင္းလဲသည္ျဖစ္ေစ
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ခ်မွတ္ရာတြင္ အၿမဲတမ္း အေရးပါေသာ အခန္းက႑က ပါဝင္ေနခဲ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ပီကင္းဆက္ဆံေရးမွာ အၿမဲေခ်ာေမြ႔ေနသည္ခ်ည္းလည္း မဟုတ္ပါ။ လက္ရွိေနျပည္ေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္မ်ားတေလွ်ာက္ ယခင္ ျမန္မာအစိုးရမ်ားႏွင့္ ပေဒသရာဇ္ အစိုးရမ်ားကဲ့သို႔ တ႐ုတ္ အက်ဳိးစီးပြါးအေပၚ အၿမဲပ်ပ္ဝပ္ ခစားေနရသည္ဟု အထင္ခံလိုစိတ္ မရွိေတာ့ပါ။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္အဘယ္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ညီငယ္ေလးသဖြယ္ ေအာက္က်ဳိ႕ ဆက္ဆံေနပါသလဲဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနသည္။ ႐ိုး႐ိုးေလးေျပာရလွ်င္ မလုပ္လွ်င္မျဖစ္လို႔ဟုဘဲ ေျပာရပါမည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တႏွစ္ထဲအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလ်ံတန္ဘိုးရွိ ႏိုင္ငံတြင္း တိုက္႐ိုက္ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ထုိပမာဏသည္ တႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၃ ဘီလ်ံသာ ဝင္ေငြရွိသည့္ အစိုးရတရပ္အဘို႔ အလြန္္မ်ားျပားေသာ ပမာဏျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးဗဟိုခ်က္မ၌ လက္ရွိအလံုးစံု ကြဲလြဲေနမႈသည္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား အေပၚသို႔သာ က်ေရာက္လာသည္။ ႏို္င္ငံေရးအရ ၾကာျမင့္စြာ ကြဲလြဲေနမႈေၾကာင့္ ပီကင္းအဘို႔ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားသိသာေသာ အင္အားၾကီးမားမႈကို ျပကာ မိမိ၏က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးမူဝါဒ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရယူရာတြင္ မရအရ ရယူႏိုင္ စြမ္းကိုရရွိေစခဲ့သည္။

တိုင္းျပည္ရွိ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၾကီးၾကီးမားမား လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ခံထားရေသာ ျမန္မာအစိုးရသည္ ျပည္တြင္း လံုၿခံဳေရးကို ႏိုင္ငံတကာ လံုၿခံဳေရးထက္ ပို၍အေလးထား စဥ္းစားမႈကို ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုအတြင္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စစ္ေရးစြမ္းရည္ ကြာဟမႈကို က်ဥ္းေျမာင္းေစရန္သာ ျမန္မာစစ္တပ္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အျခားအခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ႏို္င္ငံတကာ လံုၿခံဳေရး ကိစၥမ်ားမွာ ေလ်ာ့နည္းေမွးမွိန္ခဲ့ရသည္။ အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရးဆိုသည္မွာ စစ္တပ္ျဖန္႔ခ်က္ခ်ထားမႈ၏ တခုတည္းေသာ လုပ္ငန္း တာဝန္တရပ္ မဟုတ္ပါ။ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးႏွင့္အတူ အျခားအေရးပါေသာအခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြါး ေရးႏွင့္ လူသားလံုၿခံဳေရးကိစၥမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ တ႐ုတ္ျမန္မာဆက္ဆံေရးတြင္ မညီမမွ်ျဖစ္ေနသည့္အခ်က္က ျမန္မာ စစ္တပ္ႏွင့္ လက္ရွိအရပ္သားမ်ားကို ဗန္းျပထားေသာ အစုိးရအၾကား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားကို လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္ေစသည္သာ မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာ့အတိုက္အခံမ်ား၏ တကိုယ္ေတာ္ အထီးက်န္ မူဝါဒမ်ားကလည္း ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား၏ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ ဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ေရာင္ျပန္ဟပ္ ေဖာ္ျပေနသည္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ သာျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လက္ဦးမႈရွိရွိ ထိေတြ႔ဆက္ ဆံေရးမူဝါဒမ်ားကို အတိုက္အခံမ်ား၏ အက်ဳီးစီးပြါးကို ထိခုိက္ေစသည္ဟု ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ယင္းတို႔ကို ျမႇင့္တင္လုပ္ေဆာင္ဘို႔ လိုပါသည္။ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သာမန္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး
ျဖစ္ေပၚဘို႔တင္ မဟုတ္၊ သေဘာတရားေရးအရ ကြဲျပားေနမႈမ်ား ရင္ၾကားေစ့ေရး အတြက္ကိုလည္း ေရွ႕တန္းတင္၍ ၾကိဳးပမ္းဘို႔ ရည္မွန္းခ်က္ ထားရွိရပါမည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ အထူးကိုယ္စားလွယ္၏ အသစ္ ခ်မွတ္လိုက္ေသာ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ကို အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ေထာက္ခံလိုက္ျခင္းမွာ အားရွိစရာ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာဏာရမ်ားထံ ဝင္ထြက္ ေျပာဆိုေပးႏိုင္သူမ်ားကို အလားတူ စိတ္ဓါတ္အရ ပို၍ပင္ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္း၏ ေျပာဘို႔ လိုပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္း ေျပာသည္ဆိုျခင္းမွာ အတိုက္အခံမ်ား၏ ေရရွည္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ပို၍ပင္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ေတြ႔အရ တ႐ုတ္၏ ကို္လိုနီတခု ျဖစ္သြားလိမ့္မည္ဟု လိုသည္ထက္ပို၍ ေျခာက္လွန္႔
ေျပာဆိုေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ပီကင္းအဘို႔ ကြဲၿပဲေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အက်ဳိးတူ စာခ်ဳပ္မ်ား အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ သူတို႔လိုခ်င္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား လိုလားခ်က္မ်ားကို တဘက္သတ္ အသာစီးလိုသလို ရယူႏိုင္စြမ္း ရွိေနေစပါသည္။ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျပာရလွ်င္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဘို႔ လိုေသးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအဘို႔ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ ျမႇင့္တင္ေပးေရး ကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရွိေစရပါမည္။

တိုတိုေျပာရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအဘို႔ ကိုယ့္ျပည္တြင္း အေျခအေနကို ႏိုင္နင္းေအာင္ အရင္လုပ္ရပါဦးမည္။ ထုိအခ်ိန္ မေရာက္မခ်င္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ မိမိႏိုင္ငံ မိမိႏိုင္ငံသား အက်ဳိးစီးပြါးမ်ားကိုသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ တဘက္သတ္ အျမတ္ထုတ္ခြင့္ ရရွိေနေစဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုအက်ဳိးစီးပြါးဆိုသည္မ်ားမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြါးအတြက္ မဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာလွပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားအဘို႔ ဖန္တီးမႈရွိစြာ ေရွ႕တန္းတင္ စုေပါင္းအေျဖရွာရမည့္ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။

No comments: